+36703696878
Budapest
lakasbolt@lakasbolt.hu

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

1. A szerződés hatálya, a szerződő felek

Jelen szerződés létrejött egyrészről a beugro.com Bt., mint a lakasbolt.hu közösségi piactér üzemeltetője, mint elektronikus szolgáltatást nyújtó Üzemeltető (a továbbiakban: Beugro.com)

Székhely: 1067 Budapest, Eötvös utca 8. 5a.
Adószám: 29115653-1-41
Bankszámlaszám: 10401110-50526686-66691000
E-mail: lakasbolt@lakasbolt.hu
Honlap: lakasbolt.hu

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-113235/2017.

másrészt

a háztartási vagy házkörüli alkalmi munka szolgáltatást végző, (továbbiakban Szolgáltatást végző Felhasználó)

harmadrészt

a háztartási vagy házkörüli alkalmi munka igénybevevőjét (továbbiakban Szolgáltatást Igénybevevő Felhasználó)

Szolgáltatást végző és Munka igénybevevője együttes megnevezése Felhasználó (továbbiakban Felhasználó). Felhasználónak minősül az a természetes személy, aki háztartási vagy alkalmi munka keresési célból a Szolgáltatást igénybe veszi, valamint az a természetes személy vagy jogi személy (illetve a névben eljáró természetes személy), aki munkakeresési célból a Szolgáltatást igénybe veszi

Kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget és áll helyt.
Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a https://beugro.com/ weboldalon üzemeltetett szolgáltatás használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven készül. Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kifejezetten hozzájárul a személyes adati Adatkezelési Szabályzat szerinti kezeléséhez.
Felhasználó által megadott adatok valóságtartalmáért Felhasználó felel és áll helyt.

2.  Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.2. Jelen ÁSZF 2016. 10. 28. naptól visszavonásig hatályos. Az ÁSZF módosításáról az Beugro.com a szolgáltatás weboldalán ad tájékoztatást.

3.  Beugro.com, mint online piactér

3.1. Az Beugro.com a https://lakasbolt.hu internetes cím alatt bárki számára elérhető közösségi piacteret üzemeltet azzal a céllal, hogy a háztartási vagy házkörüli, alkalmi, idényjellegű, projekt és egyéb nem állandó jellegű munkát igénylő, beugro.com-mal szerződésben álló ügyfeleket (továbbiakban: Felhasználó) összekösse az Beugro.com-mal szerződésben álló, de nem a Beugro.com alkalmazásában álló, háztartási vagy házkörüli szolgáltatást végzők (továbbiakban: Szolgáltatást végző) egyikével, aki háztartási vagy házkörüli szolgáltatást nyújt a Felhasználónak.
3.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybe vétele során az Beugro.com nem végez szolgáltatást, azaz Beugro.com csak szolgáltatást közvetít, így nem tartozik felelősséggel a Szolgáltatást végző által végzett munkáért, esetleges károkozásért.
3.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást végzője nem az Beugro.com alkalmazottja, hanem a Felhasználók számára háztartási vagy házkörüli, alkalmi, projektszerű szolgáltatásokat kínáló független személy vagy vállalkozó, akinek vele szemben a vonatkozó jogszabályok kereti között a  Szolgáltatást igénybevevő Felhasználó és a Szolgáltatást végzők között a Beugro.com közvetítésével létrejött szerződés alapján állnak  fenn jogai kötelezettségei.

4. Szolgáltatás igénybevételének technikai lépései

4.1. A Szolgáltatás nyújtása céljából az Beugro.com a Weboldalon a Szolgáltatást Végző Felhasználó és Szolgáltatást Igénybe Vevő Felhasználók részére regisztrációs felületet biztosít (továbbiakban: Regisztrációs felület), ahol a Szolgáltatást Igénybe Vevő Felhasználó a Szolgáltatást végzők közül ki tudja választani a számára legszimpatikusabbat, az adott munkára legmegfelelőbbet.
4.2. A Felhasználó a Regisztrációs felületen kiválasztja a referenciák, értékelések alapján az igényeinek megfelelő háztartási vagy házkörüli munka végzőjét.  A chat funkción keresztül leegyezteti vele az elvégzendő munka részleteit, a „MEGEGYEZTÜNK” gomb lenyomásával elfogadja a munka ellenértékeként felmerülő szolgáltatási díjat, (továbbiakban: Szolgáltatási díj, mely tartalmazza a Szolgáltatást végző díját és a rendszerhasználati díjat, mely 15%) ezzel a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó és a Szolgáltatást végző között szerződés jön létre. A Felhasználó regisztrál és megadja adatait a független banki Szolgáltatást végzőnek (Barion), majd letétbe helyezi a szolgáltatás ellenértékét, ami egészen addig nem kerül kifizetésre, amíg a munka el nincs végezve.

5. Fizetés

5.1. Szolgáltatás Igénybevevő Felhasználó/Szolgáltatást végző tudomásul veszi, hogy a fizetés kizárólag a Barion rendszerén keresztül történhet. A fizetés a Barion, mint MNB engedéllyel rendelkező, független banki felületen keresztül a következőképpen történhet: akár bankkártyával a szokásos módon, akár a Barion számlára való pénzfeltöltéssel. Utóbbi ebben az esetben nincs szükség bankszámla nyitására.
Mindkét esetben a Barion biztonságos fizetési rendszerén keresztül történik a pénzátutalás.
5.2.  A Felhasználó a szolgáltatás megrendelésének pillanatában megadja bankkártyájának adatait a Barion felületén.  A pénz addig a Barion felületén marad, amíg szolgáltatást a Szolgáltatást végző el nem végzi.  Abban a pillanatban, amint a Szolgáltatás elvégzésre került és a Felhasználó azt egy gombnyomással visszaigazolja a Beugro.com weboldalán, vagy ennek elmaradása esetén a Szolgáltatás elvégzését követően 24 óra múlva automatikusan a Barion rendszer a rendszerhasználati  díj, (15%) levonása után a maradványösszeget azonnal Szolgáltatást végző Barion számlájára utalja.     Amennyiben Szolgáltatást Végző és Szolgáltatást Igénybe Vevő együttesen úgy nyilatkozik, hogy a munka nem lett elvégezve, akkor az összeget a rendszerhasználati díj levonása után Szolgáltatást Igénybe Vevőnek visszatéríti a rendszer.

Barion Fizetés: jelenti a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó valamennyi fizetés lebonyolításának Szolgáltatást végzőjét, mint harmadik fél Szolgáltatást végzőt. Valamennyi Tag részére vagy részéről történő fizetést kizárólag a Barion kezel anélkül, hogy az Beugro.com felé bármilyen banki adatot közölne vagy továbbítana. A Barion a Tag által megadott banki adatokat ellenőrizheti a hatályos Barion szabályzatoknak megfelelően. További információk a Barion Fizetés rendszerről a https://www.barion.com/Home/Regulations oldalon.

A Beugró piactéren használható bankkártyák:

Barion számla egyenlege bármelyik bankban feltölthető, így a Felhasználónak nem feltétlenül szükséges bankkártyával rendelkeznie.

Mi az a Barion?
Egy biztonságos, bank független, sokak által használt, online fizetési rendszer. Vásárolni lehet közvetlenül bankkártyáról is, ugyanakkor lehetőség van előre feltölteni a Barion egyenleget – ezután amíg azon van pénz, még a kártyára sincs szükség (extra biztonságos módszer)!
Bővebb tájékoztatást erről a  www.barion.com/hu weboldalon olvashat.

6. Kárfelelősség, panasz

6.1. A Szolgáltatást végző teljes körű felelősséget vállal mindennemű kárért, amelyet okoz a Felhasználónak.
6.2. A szerződés nem szerződésszerű teljesítésének számít, ha a Szolgáltatást végző az Beugro.com által közvetített Felhasználó személyes adatainak birtokában az Beugro.com kizárásával nyújt szolgáltatást az adott Felhasználó részére. A Szolgáltatást végző az Beugro.com által közvetített Felhasználóval csak az Beugro.com-on keresztül léphet kapcsolatba és tarthat fenn kapcsolatot. A szerződés nem szerződésszerű teljesítése esetén az alábbiak az irányadó rendelkezések:
6.2.1. Amennyiben bebizonyosodik, hogy Szolgáltatást végző és/vagy Felhasználó megkerülni szándékozik Beugro.com-ot, úgy a szerződés megszegője 100.000,-Ft kötbér megfizetését vállalja Beugro.com részére.
6.2.2. Az Beugro.com a Szolgáltatást végzővel fennálló szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
6.3.4. Amennyiben Felhasználó a „Feladat elvégezve, elküldöm a pénzt” gomb megnyomása előtt azt jelzi, hogy nem volt elégedett az elvégzett munkával, akkor Szolgáltatást végző kijavítja az esetleges hiányosságokat.  Vitás helyzet esetén, amennyiben Felek egymás között nem tudnak megegyezni a Békéltető Testület közbenjárását kérik a vita lerendezésében, vagy a felek bírósághoz fordulhatnak.
Az online fogyasztói vitarendezés magyarországi kapcsolattartó pontja a Budapesti Békéltető Testület (bekeltet.hu).

7. A Szolgáltatást végző kötelezettségei

7.1. A Megrendelésben megállapodottak szerint végzi el az igényelt szolgáltatást, elfogadható mértékű odafigyeléssel és szakértelemmel.
7.2. Megtesz minden szükséges óvintézkedést a Felhasználó tulajdonának elvesztése és/vagy sérülése ellen.
7.3. Az igényelt megrendelés alapján a Felek által kívánt végeredménynek a lehető leginkább megfelelő módon nyújtja a Szolgáltatást.
7.4.. A Szolgáltatás időtartamát hatékonyan használja ki a Megrendelésben szerepeltek elvégzéséhez.
7.5. A Szolgáltatás nyújtását követően a szolgáltatásról számlát bocsát ki a Felhasználó részére, amennyiben ezt jogszabály előírja.

8.  Igénybevevő Felhasználó kötelezettségei

8.1. Megtesz mindent annak érdekében, hogy a Szolgáltatást végző hatékonyan elvégezhesse az igényelt szolgáltatásokat a Megrendelésnek megfelelően.
8.2. Mindent megtesz annak érdekében, hogy biztonságos munkahelyet biztosítson a Szolgáltatást végző számára;
8.3. Igénybevevő Felhasználó szavatolja, hogy a felkínált munkalehetőség sem közvetlenül, sem közvetett módon nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe, nem tartalmaz jogsértő, valótlan, pontatlan vagy megtévesztő információt vagy adatot, nem sérti harmadik fél jogát, vagy jogos érdekeit, továbbá a munkalehetőség csak olyan valós feltételeket tartalmaz, vagy ígér, amelyet a munka felkínálója ténylegesen biztosít.

9. Egyéb rendelkezések, kizárás, törlés a regisztráltak soraiból

Amennyiben Felhasználó Szolgáltatást végző helyszínre érkezéséről nem a kialkudott munkára kéri fel Szolgáltatást végzőt, vagy Felhasználó más nevében kérte a szolgáltatást, de azt nem jelezte Szolgáltatást végzőnek előzetesen, akkor megtagadhatja a munkát.  Amennyiben egy Szolgáltatást végzőről vagy akár a Felhasználóról 3-nál több egy csillagos értékelés születik, a Felhasználó a regisztráltak soraiból automatikusan törlésre kerül.  Sem Szolgáltatást végző, sem Felhasználó nem reklámozhatja tevékenységét a Beugró honlapján, semmilyen formában nem jelenítheti meg sem telefonszámát, sem honlapjának címét, sem egyéb elérhetőségét.
Beugro.com-nak joga van a honlapján megjelenő szövegeket moderálni.  A Hozzászólások, felhasználói tartalmak (hirdetés) Szolgáltatást végző által történő utólagos formai és tartalmi szempontú korrekciója, mely az alábbi következményeket vonhatja maga után (együtt vagy külön-külön is): a törlést, a Felhasználó jogainak korlátozását, illetve a Felhasználó időszakos vagy végleges kizárását.

Fotókkal való visszaélés: Fotókkal való visszaélésnek minősül, ha Felhasználó a feltöltött fotókon a jelen ÁSZF-be, jogszabályba, vagy egyéb jó erkölcsbe ütköző és / vagy figyelemfelkeltő tartalmat közöl. A fenti esetben a Felhasználó, illetve a Szolgáltatást végző 100.000 Ft kötbér megfizetését vállalja Beugro.com felé.

Megjegyzéssel kapcsolatos visszaélés:  A Feladatok részletezésében megjelenő, a megjegyzés rovatban szereplő, a jelen ÁSZF-be, jogszabályba, vagy egyéb, jó erkölcsbe ütköző és/vagy figyelemfelkeltő szöveg, amely az Beugro.com  kikerülésére vagy kijátszására alkalmas, melynek célja a rendszerhasználati díj meg nem fizetése.

A fentieken túl megjegyzéssel kapcsolatos visszaélésnek minősül, ha a Felhasználó, illetve a Szolgáltatást végző:

Amennyiben egy adott Feladat leírása esetében a beugro.com ilyen tevékenységet azonosít, úgy azt jogosult azonnal eltávolítani, melyről írásban értesíti a feladót, megjelölve az eltávolítás indokát.  Egy adott e-mail cím vagy telefonszám csak a Szolgáltatást végző vagy Megrendelő regisztrációs oldalán felvitt adatai között szerepelhet. A Feladott Feladatok szöveges részében (a megjegyzésben) csak a Feladott feladattal kapcsolatos információk szerepelhetnek. Telefonszám, e-mail cím, link nem kerülhet bele ebbe a szövegbe és a szöveg nem tartalmazhat valótlan vagy félrevezető információt az feladatról és a Megbízóról. A beugro.com fenntartja a jogot az ilyen tartalmak törlésére.

Jogsértő tartalom bejelentése esetén Beugro.com jogosult a Felhasználó publikus felületének azonnali zárolására, a jogsértő tartalom eltávolításáig. Beugro.com bejelentés esetén eleget tesz a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló jogszabályban foglaltaknak. A kivizsgálás jogi költségeit, jogos bejelentés esetén a Beugro.com a jogsértőre terhelheti.

10. Szerzői jogvédelem

Beugro.com fenntartja magának a szerzői jogvédelemmel kapcsolatos összes jogot, mind a honlapon megtalálható koncepció, tartalom és képi elemek tekintetében.

11. Záró rendelkezések

11.2. Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az Adatvédelmi szabályzat.
11.3. A Beugro.com jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani.

Hatálybalépés: 2016. 10. 28.